top of page

אחד פונה לאלוהים ואומר לו :

נתת ליי תקופת ילדות...

ולקחת לי אותה.

נתת לי נעורים.......

ולקחת לי אותם.

נתת לי אישה.....

.-

.-

נו ? שואל אלוהים.

"לא,אני רק מזכיר לך.

76.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page