top of page
זקן בלי אויבים

מרצה בבית אבות שואל את

קהל הקשישים"

מי כאן מוכן לסלוח לאויבים שלו?"
כל הנוכחים מרימים את ידיהם,למעט מוישה זקן הבית.
"מוישה",שואל המרצה,"האם לא תהיה מוכן לסלוח לאויבך?"
"אין לי אויבים"משיב מוישה.
"בן כמה אתה?"שואל המרצה.
"בן 90"משיב מוישה.
מחייך המרצה"תוכל לגלות לכולנו מה צריך לעשות כדי להגיע לגיל 90

בלי כל אויבים?"
"לא צריך לעשות כלום"משיב מוישה,"פשוט לחיות יותר מהחולירות האלה"

57.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page