top of page
מתאים לתפקיד

מנהל עבודה בודק ומחפש

"מי יהיה מתאים להיות סגנו"

בוקר אחד בא עובד חדש

לראיון עבודה

לתפקיד סגן המנהל

שואל אותו המנהל "תאר לך שאתה מפליג בים

בסירה ופתאום פורצת סערה, מה תעשה?"
העובד אומר,"אני אשליך עוגן."
"יפה", אומר המנהל, "ואם פורצת עוד סערה?"
"אז אני אשליך עוגן נוסף", משיב העובד.
"יפה מאוד", אומר המנהל, "ואם פורצת עוד סערה?"
"אז אני אשליך עוד עוגן", אומר העובד.
"מה זה?", מתפלא המנהל, "מאיפה אתה מביא

את כל העוגנים האלה?"
משיב העובד ,

"מאותו מקום שאתה מביא את כל הסערות..."

132.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page