top of page
ביקור במספרה

כומר הולך למספרה. 

"כמה עליי לשלם"? אומר הכומר.

עונה לו הספר:

"זה חינם, הלא אתה כומר...

אחרי יומיים בא למספרה שיח ערבי ומסתפר.

לאחר התספורת 

"כמה עלי לשלם לך?"אומר השייח.

עונה לו הספר: "זה חינם, הלוא אתה שיח..."

אחרי שבוע בא למספרה רב יהודי

ומסתפר אצלו.

"כמה עלי לשלם ?"אומר הרב 

עונה לו הספר: "זה חינם, הלוא אתה רבי..." 

למחרת נדהם הספר לגלות

עוד מאה רבנים מחכים בתור למספרה ...

39.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page