top of page

מורה גירשה ילד מבית הספר ,בגלל שהוא אמר לה זונה ,למחרת הילד בא לבית הספר עם אבא שלו,האבא שאל את המורה למה גרשת את הילד ,אמרה שהילד אמר לה זונה ,האבא נתן לילד סטירה ,ואמר לו ,מה אכפת לך מה היא עושה אחרי העבודה

79.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page