top of page

השופט :אז אתה מודה שראית את השודד חונק את חמתך.

כן כבודו.

ולא חשבת לקום ולעזור ???

כן כבודו,בהתחלה חשבתי לעזור אבל אז ראיתי שהוא מסתדר לבד אז לא התערבתי.

119.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page