top of page

מוסלמי, נוצרי ויהודי יושבים במרתף הימורים חשוך ומשחקים קלפים. לפתע נשמע רעש חזק, הדלת נפרצת ושוטרים פושטים על מרתף ההימורים. השלושה מיהרו להחביא את הקלפים, וכשהשוטרים הגיעו אליהם הם מצאו אותם יושבים ושותים יחד קפה.

"שיחקתם קלפים?" שואל הקצין הבכיר,

"לא, לא מה פתאום!" עונים השלושה.

"הישבע באללה" פונה הקצין למוסלמי, והמוסלמי עונה "נשבע באללה הגדול והנורא שלא שיחקתי קלפים!"

"הישבע בישו!" מורה הקצין לנוצרי, והנוצרי עונה "אני נשבע באב, בבן וברוח הקודש, לא שיחקתי קלפים!"

"הישבע באלוהים!" אומר הקצין ליהודי.

היהודי עונה: "בחיית אדוני השוטר, אם שניהם לא שיחקו, עם מי אני אשחק?"

150.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page