top of page

מרוקאית אחת תולה כביסה במרפסת וממול יוצאת הפולניה ושואלת אותה, איך את יודעת מתי לתלות כביסה? כשאני תולה כביסה תמיד יש גשם וכשאת תולה כביסה תמיד שמש.. איך זה? המרוקאית עונה: כל בוקר כשאני מתעוררת במיטה, אני מרימה את השמיכה של בעלי ומסתכלת שם..אם הוא נוטה ימינה.. זה גשם.. אם הוא נוטה שמאלה זה שמש... הפולניה שואלת - ואם זה עומד ישר?.. המרוקאית עונה - אם הוא עומד ישר.. אז לעזאזל הכביסה..;)

80.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page