top of page
בעיה במלון

גבר כועס מצלצל לקבלה
במלון:בואו לחדר שלי מהר!
רבתי עם אשתי והיא מאיימת
לקפוץ מהחלון...הפקידה:זה
ענין אישי שלכם לא בעיה של 
המלון.הגבר:אבל החלון לא
נפתח וזה כבר בעיה שלכם...

00.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page