top of page

בישיבת ממשלה ברומניה מתלונן
שר האוצר בפני ראש הממשלה:
"שר הפנים גנב לי את השעון".
מתרגז ראש הממשלה: "מה אתם,
ילדים?" לך אליו וקח את
השעון חזרה". השר הולך וחוזר
כעבור דקה עם השעון. שואל אותו
ראש הממשלה: "נו, הוא אמר
לך משהו?" עונה שר האוצר:
"בכלל לא, הוא אפילו לא הרגיש".

125.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page